יש לקרוא התנאים מטה בקפידה.
עצם השימוש באתר ותכניו מעיד אודות הסכמתך ואישורך לאמור בתנאים הללו.

הגדרות

 1. "המיזם" – מיזם "כושר מתחיל כאן. איתך.".
 2. "האתר"/"אתר המיזם" – אתר "כושר מתחיל כאן. איתך.".
 3. "משתמש" – כל העושה שימוש באתר, מכל מין וגיל, בכפוף לדיני מדינת ישראל.
 4. "קבוצת אימון" – קובץ אנשים אשר נאסף על-ידי המיזם, המתאמן בימים ושעות קבועים עם מאמן/ספק מטעם המיזם.
 5. "נותן שירות" – מאמן/ספק מוסמך, עצמאי ובעל ידע מקצועי, אשר המיזם מחבר ומתווך בינו לבין המשתמש, בהתאם לצרכי ורצון המשתמש.

פרשנות

 1. כל המנוסח בלשון זכר הינו מטעמי נוחות גרידא. כלל המידע מיועד לכל אדם באשר הוא, מכל מין שהוא.
 2. כותרות מסמך זה הינם לצרכי נוחות בלבד ולא תשמשנה לפרשנות.

מבוא

 1. השימוש באתר ובשירותיו מותנה בהסכמה חד-משמעית ובלתי חוזרת של כל אדם לתנאים המפורטים מטה. בכניסתו של משתמש לאתר, מצהיר הוא כי מודע לתנאיי שימוש אלו, מסכים ומקבל את הוראותיהם, וכל זאת גם אם מסיבה כלשהי לא קרא ו/או לא הבין את הוראות תנאיי השימוש באתר.
 2. השימוש באתר, לרבות בתכנים ו/או בשירותים ו/או במוצרים הכלולים בו, מוצע למשתמש כשהוא מותנה בקבלת כלל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן.
 3. באתר המיזם ניתן לקבל מידע אודות השירותים המוצעים על ידי המיזם, לבצע, לבטל או לשנות הזמנות של שירותים אישיים, חבילות שירות, לבצע תשלום לשירותי הקבוצות וכן לרכוש מוצרים.
 4. המיזם רשאי לשנות תנאיי שימוש אלו מעת לעת, וזאת בלא צורך במתן כל הודעה ו/או התראה על כך למשתמש. המשתמש מצהיר כי על אחריותו הבלבדית להתעדכן בשינויים בתנאיי השימוש באתר בכל עת שמשתמש בו.

שימוש והזמנה/שינוי/ביטול שירותים

 1. הזמנת שירות באמצעות האתר הינה הליך מחייב ותחשב לכל דבר וענין כהזמנה כבכל אמצעי אחר מול מרכז ההזמנות של המיזם.
 2. הרשאים לבצע הזמנות שירותים וביטולן באתר הינם יחיד או תאגיד כדין לפי חוקי מדינת ישראל, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף ו/או חשבון בנק ביום ביצוע הזמנת השירותים או עד למילוי אחר כל תנאי הרכישה וסילוק מלוא מחירה. יובהר, כי ייתכן ויידרש אישורה של חברת האשראי או אישורו של הבנק לשם חיוב הלקוח.
 3. כלל מחירי השירותים והמוצרים באתר מוצגים בשקלים וכוללים מע"מ כדין.
 4. ביטול שירות אישי (ראה מטה ביטולי קבוצות) אשר הוזמן ייעשה על-ידי המשתמש עד ולרבות 24 שעות בטרם המועד אליו הוזמן. ככל שהביטול ייעשה בטווח הפחות מ- 24 שעות טרם המועד אליו הוזמן השירות, יחויב המשתמש בכ- 50% מעלותו של השירות אותו הזמין.
 5. ביטול אשר נעשה על-ידי נותן השירות האישי עד ולרבות 24 שעות בטרם המועד אליו הוזמן, יקנה למשתמש זיכוי בסך 50% על אותו שירות אשר הזמין במועד המחודש בו יזמינו.
 6. המיזם מתחייב כי במידה ויבטל אימון קבוצת אימון, יספק אימון חלופי, אשר יתקיים בטווח שאינו עולה על 10 ק"מ מהמקום בו אמור היה להתקיים האימון המקורי, או החזר כספי על האימון, אחד מן השניים, בהתאם לרצונו של המיזם. סעיף זה לא יחול על ביטולים בגין כוח עליון ו/או חגים עבריים ו/או מזג אוויר המסכן את בריאות המשתמש ו/או עוד מיני סיבות אשר אינן תלויות במיזם. יובהר כי במקרה של ביטולים מן הנסיבות כאמור, המיזם אינו מחויב באימון חלופי או בהחזר כספי. מנגד, המיזם לא יגבה מן המשתמש תשלום נוסף על חודשים בהם מקיים המיזם אימוני קבוצה רבים מאשר הוא מחויב להם.
 7. עבור משתמש המעוניין לבטל עסקת שירותים אישיים, בין אם שהחל לעשות שימוש בשירותי המיזם ובין בטרם, החזר כספי על היתרה אשר טרם נוצלה יינתן לבקשת המשתמש בתוך 14 ימים מיום ביטול העסקה. זיכוי על היתרה עבור שימוש בכל שירות אחר של המיזם יינתן לבקשת המשתמש עד כשנה מיום ביצוע העסקה.
 8. מתאמן בקבוצת אימון המעוניין להפסיק את קבלת השירות ינהג כך: א) במידה וביצע את ההזמנה באמצעות PayPal, יעצור את הוראת התשלום הקבועה. ב) במידה ושילם באמצעות שיק, יודיע על רצונו להפסיק השירות לפני מועד פירעון השיק. המיזם לא ישיב כספים רטרואקטיבית והפסקת התשלום הינה על אחריותו של המשתמש בלבד.
 9. המיזם שומר לעצמו הזכות לבטל/לשנות כל מרכיב בקבוצות האימון, לרבות המאמן, מספר המשתתפים, שעות הקבוצות ואף עצם קיומן, והמשתמש מתחייב כי לא תהיינה לו כל תלונות על כך, כל עת שיוצע לו זיכוי כספי על יתרת הכספים אשר טרם ניצל.
 10. במידה ותחול שגגה כלשהי בהזמנת השירותים והמוצרים, המיזם שומר לעצמו הזכות לבטל העסקה בה נעשתה השגגה. כמו-כן, שומר לעצמו המיזם את הזכות לבטל ו/או לא לבצע עסקאות עם משתמש אשר אין למיזם עניין להעניק לו שירותים.
 11. תוקף שירות אשר הוזמן יהא שנה מיום ביצוע העסקה. אחר שנה, המיזם אינו מחויב באספקת השירות ו/או זיכוי כלשהו.

תוכנו של האתר

 1. האתר מציג מידע על מאמנים ונותני השירותים. מידע זה מקורו בהצהרות נותני השירותים. אין המיזם אחראי לאמיתותו.
 2. השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש, As Is"" כפי שהמיזם בחר להציגם. לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המיזם בגין תוכן האתר, השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר אתר המיזם.
 3. היה והמשתמש מצא תוכן כלשהו מתכני האתר כפוגעני בדרך כלשהי, יפנה למיזם בכתובת הדוא"ל הבאה: Private@fsh.co.il. המיזם ישיב לו כי קיבל את תלונתו ויפנה לבדוק אותה בהקדם. היה ויימצא, בהתאם לשיקול דעתו של המיזם, כי התלונה מוצדקת, מתחייב המיזם לפעול בהקדם האפשרי להסרת התוכן הפוגעני. למשתמש לא תהא כל טענה ו/או תלונה כלפי המיזם, כל עת שפעל המיזם תוך זמן סביר לטפל תלונה.

שמירה על קניין רוחני

 1. כל זכויות היוצרים באתר, ללא יוצא מן הכלל, וכל המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו ובכלל זאת הסימנים המסחריים והסמלים המוצבים באתר (להלן: "הקניין הרוחני") הינם בבעלות בלעדית של המיזם ו/או מי מטעמו.
 2. לא ניתן להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, למכור, להוסיף, לגרוע וככלל, לעשות שימוש כלשהו בקניין הרוחני המופיע באתר ו/או לשנות חלקי מידע המופיעים באתר.
 3. אין להשתמש בנתונים ו/או תכנים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט ו/או בפרסום כלשהו ו/או בשירות אחר כלשהו.

אבטחת מידע

 1. המיזם נוקט באמצעי זהירות על מנת לשמור- ככל שאפשר ובגדר הסבירות- על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באמצעות אתר הסליקה PayPal, ואינם בשליטת המיזם. הלכך, המיזם לא יהא אחראי לכל נזק, מכל סוג שהוא, בין אם בעקיפין ובין אם במישרין, אשר ייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו ו/או צד ג' אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש שאיננו מורשה.
 2. משתמש אשר יבקש לבצע תשלום טלפוני באמצעות כרטיס חיוב (כרטיס אשראי), מכיר בהללו: א) התשלום ייעשה באמצעות מערכת PayPay. ב) המיזם אינו ממליץ על עריכת עסקה באופן זה והיא תיעשה רק לבקשתו המפורשת של המשתמש ועל אחריותו הבלעדית של המשתמש. ג) המיזם ישמיד את פרטי כרטיס החיוב של המשתמש בגמר העסקה, אלא אם יתבקש אחרת. ד) דואר אלקטרוני על סך החיוב יישלח למשתמש ומחובתו של המשתמש להודיע בתוך יום אחד אם לא קיבל מייל זה או אם נעשתה שגגה כלשהי בעסקה. למשתמש לא תהיינה תלונות כלשהן בנוגע לעסקה אם לא קיים תנאי זה.
 3. המידע האישי הנמסר באתר, לרבות פרטי ההזמנות, ישמש את המיזם לצרכי מתן השירותים ויכול וישמש הוא לצרכי שיווק המיזם. מידע זה ישמר בסודיות ככל הניתן, אלא אם כן יחויב המיזם לנהוג אחרת ע"פ הוראת הדין ו/או אם יעמוד המיזם בפני איום ו/או חשש ו/או סכנה כי יינקטו כנגדו צעדים משפטיים מכל סוג שהוא בגין פעולות שבוצעו באתר המיזם.

כללי שונות

 1. למשתמש באתר ידוע כי שימוש בשירותי אתר מסוימים אפשרי רק עבור משתמש הכשיר לבצע פעולות משפטיות בעלות אופי מחייב. גולש אינטרנט אשר בהתאם לחוקי מדינת ישראל נחשב "קטין" ו/או אשר פעולותיו מצריכות אישור אפוטרופוס, אינו זכאי לעשות שימוש בשירותי האתר. היה וייעשה שימוש מעין זה על-ידי קטין ו/או אדם הזקוק לאישור אפוטרופוס (בלא אישורו של האפוטרופוס), ייחשב שימושו של משתמש כאמור באתר משמע ניתן אישור מידי באפוטרופוס החוקי לו לבצע באתר המיזם שימוש כאמור.
 2. המשתמש מצהיר כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין כנגד האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.
 3. במקרה של הוראה המצויה באתר שלא במסגרת תנאיי שימוש אלו ואשר סותרת תנאיי אלו- יגברו תנאיי השימוש.
 4. המיזם רשאי להסיר אתר זה מפני המרשתת, לעדכנו, לשנותו, למכור אותו וכן לבצע בו פעולות נהוגות נוספות ככל ובכל עת אשר יראה לנכון.
 5. השימוש באתר ייעשה באחריותו הבלבדית והמלאה של המשתמש. אין להסתמך ו/או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר מבלי לוודא את נכונותו וחוקיותו.
 6. המיזם איננו גוף מקצועי, כי אם גוף מתווך. למשתמש ידוע כי טיב השירות ותכנו הינם באחריותו הבלעדית של נותן השירות וכי המיזם איננו אחראי להם בשום דרך שהיא.
 7. היה ונסיבות ו/או גורמים שאינם תחת שליטת המיזם ימנעו או יעכבו את אספקת ו/או הזמנת השירותים ו/או המוצרים המוצעים באתר, בין אם באורח חלקי ובין אם באורח מוחלט, רשאי המיזם לבטל העסקה, בהתאם לשיקול דעתו. כמו-כן, רשאי המיזם לבחור שלא להתקשר ו/או לבטל עסקה עם גורם אשר המיזם אינו מעוניין להתקשר עמו, בהתאם לראות עיניו ושיקול דעתו הסובייקטיבי של המיזם.
 8. סמכות השיפוט בכל מחלוקת בין המיזם למשתמש תהא לבית המשפט המוסמך כדין בתל אביב-יפו בלבד וכן הדין השלט יהא הדין הישראלי בלבד.
 9. בטרם פנייה לכל הליך משפטי, מתחייב המשתמש לבוא בדברים עם המיזם ולספק למיזם התראה.